iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Перник сред виновните за санкция от Брюксел

Новини за Перник от iPernik

Перник е сред 30 общини в страната с регистрирано през 2008г. наднормено съдържание на фини прахови частици с размер до 10 микрометра (ФПЧ10) в атмосферния въздух.  Това е причината за започната в края на септември т.г. от Европейската комисия процедура за нарушаване на общностното право срещу България за регистрирано наднормено съдържание на прах в атмосферния въздух през 2007 и 2008 г.

Независимо от усилията, полагани от регионалните инспекции по околната среда и водите за ограничаване на емисиите от индустриални източници, към момента не се наблюдава тенденция за намаляването им, смята еко министърът Нона Караджова.

Анализът сочи, че най-съществен принос за превишенията на нормите за ФПЧ10 имат енергетиката, промишлеността и битовото отопление, а също в голяма степен - транспортът, строителните и ремонтните дейности, хигиената на пътната инфраструктура.

Перник е сред общините  с приоритетно влияние на битовото отопление, неблагоустроени селищни територии и недобре поддържана улична мрежа.  

Независимо от отказа за отсрочки от началото на годината МОСВ предприе стъпки, които да подпомогнат кметовете за актуализиране на общинските програми за качество на атмосферния въздух и преодоляване на формалистичния подход в изпълнението им.

Регионалните инспекции по околната среда и водите изпратиха писма до кметовете на съответните общини да предприемат бързи действия за поддържане на пътната инфраструктура и контрол на строителните дейности, както и за насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични характеристики.

Бяха издадени предписания към общините, когато се издават разрешителни за строеж, в тях изрично да се вписват задължения за ограждане на строителния обект, измиване на строителната и транспортната техника, измиване на улиците.

Актуализираните програми трябва да са готови до края на март 2011 г.

 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.