iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Община Ковачевци напомни, че трябва да се подадат заявления за предоставяне на пасища

Община Ковачевци напомни, че трябва да се подадат заявления за предоставяне на п

От Общинска администрация-Ковачевци напомнят, че лицата подават за стопанската 2015/2016г. заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект.

Заявленията се подават в срок 01 юли до 10 юли 2015г. и към тях се прилагат следните документи:

1.Декларация по образец

2.Приложение 1 и/или 2

3.Приложение 3

4. Kопие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

5. Kопие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

6. Kопие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

7.Актуална справка за животни /към датата на подаване на заявлението/.

8.Удостоверение от компетентните органи за наличие или липса на:

А/ данъчни задължения към Общината.

Б/ задължения от ТД на НАП;

В/ задължения към Държавен фонд „Земеделие

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.