iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Провеждат конференция в община Земен

Провеждат конференция в община Земен 07_1436424848

Заключителна пресконференция по проект „Повишаване компетенциите на администрацията" ще се проведе в община Земен на 8.07.2015г. в заседателната зала на общината.

Проектът се реализира по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІI „ Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация", бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14 Договор № M13-22-35/28.07.2014 г. и е на стойност 84 439,20 лева. Продължителността на проекта е 12 месеца, считано от 28.07.2014 г. до 28.07.2015 г.

На проведената пресконференция екипът по управление на проекта подробно представи извършените дейности и постигнатите резултати, като заедно с това акцентира върху важността на изпълнените дейности и техния ефект върху общинските служители. С това успешно беше постигната и основната цел на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

Заедно с нея успешно бяха постигнати и следните специфични цели:

• Повишаване на квалификацията на служителите в администрацията на община Земен, чрез обучение в страната;

• Ефективно функциониране на администрацията;

• Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация;

• Модерно обслужване от страна на администрацията.

В резултат от изпълнение на дейностите бяха постигнати следните резултати:

1. Подобряване на знанията и уменията на служителите от Община Земен, съобразно техните професионални задължения;

2. Повишаване на мотивацията на служителите в Община Земен;

3. Повишаване на ефективността от дейността на Община Земен;

4. Обучени 4 служители на ръководна дейност в ИПА и получени 4 сертификата;

5. Обучени 4 служители от обща и специализирана администрация в ИПА и получени 4 сертификата;

6. Обучени 25 служители по чуждоезиково обучение –английски език и получени 25 сертификата;

7. Обучени 25 служители по компютърна грамотност - ниво напреднали и получени 25 сертификата;

8. 25 служители преминали обучение на тема: „Умения за управление на стреса и управление на времето” и получени 25 сертификата;

9. 25 служители преминали обучение на тема: „Комуникативни и презентативни умения ” и получени 25 сертификата;

Повишаването на квалификацията на служителите на общинскa администрация Земен е непрекъснат процес, който гарантира, че служителите ще могат да предоставят качествени услуги на гражданите и бизнеса и ще изпълняват служебните си задължения в съответствие със съвременните изисквания на глобализация и електронизация във всички аспекти на социалния живот.

Източник: zapernik.com

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.