iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Перник без кмет

Перник без кмет 12_1417719541

Пернишкият административен съд отмени решението за предварително изпълнение на избора на кмета Иван Иванов. Така той ще трябва да изчака докато съдът се произнесе по другото дело, с което се оспорва процедурата за избора му, твърдят юристи. Без работа ще останат и новоназначените заместник-кметове Румяна Гьорева, Владислав Караилиев, Адриан Симеонов и Евелина Манчева. Иванов, Гьорева и Караилиев бяха съветници, но сега губят и местата си в минипарламента.

Цитат от решението на съда: "Второто изречение, оформено в отделен абзац е в пълно противоречие с
частта за възлагане на мандат.
Общинския съвет, при висяща съдебна процедура, която е спряла, по закон
изпълнението на решение № 918/2014 г. е допуснал на неотносимо основание
изпълнение на “горестоящо” (дори термина е подбран неправилно) решение.
Ако горестоящо е решение № 921, то не подлежи на предварително
изпълнение, тъй като изпълнението му се предполага - възниква с факта на
упълномощаване.
В мотивите изложени към оспорваното решение, административния орган
коментира единствено решение № 918/2014 г., като от това се прави извод, а
такива са оплакванията в жалбите, че наличието на висяща съдебна процедура
по оспорване на това решение не е била пречка да се вземе решение от ОбС да
допусне предварителното му изпълнение от датата на приемането му.
В тази част решението на ОбС е незаконосъобразно и единствено спазването
на формата препятства съда да прогласи неговата нищожност поради грубо
нарушаване на процедурни правила.
Съгласно чл. 167, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото, това, по
което е оспорено решението за избор на кмет, по искане на страна съдът може
да допусне предварително изпълнение на административния акт при
условията, при които то може да бъде допуснато от административния орган.
Анализът на цитираната разпоредба налага извода, че съдът е компетентен да
допусне предварително изпълнение на административния акт, след като вече
има образувано дело. Недопустимо е административния орган с последващи
решения да пренебрегва авторитета на съда, като решаваща инстанция, което е
регламентирано в закона. Да се допусне предварително изпълнение на
“горестоящо” решение, без да се знае, кое е решението е съществено
процедурно нарушение, а да се излагат мотиви за допускане на предварително изпълнение на административен акт, който е висящ пред компетентния съд е
непознаване/пренебрегване на основни правни принципи. Формулировката на
разпореждането (изр. второ от решение № 921/14 на ОбС Перник) и излагането
на мотиви, относими към друг, оспорен по съдебен ред акт не дават възможност
да бъде извършена преценка от съда за наличие или не на законовите
предпоставки, за да се допусне предварително изпълнение, което е и основание
да се отмени решението в тази част. В тази насока е и константната практика на
ВАС. Като не е съобразил това, че има обжалван по съдебен ред акт
административният орган незаконосъобразно и при съществено процесуално
нарушение е допуснал предварително изпълнение на “горестоящето” решение.
Изложеното налага отмяна на решението на общ. съвет Перник в тази част.
По тези съображения, съдът
ОПРЕДЕЛИ
ОТМЕНЯ по жалбите на В.М.Б., П.К. П. и И. М. Н.***, тримата от Перник
решение № 921 от 11.ХІ.2014 г. на Общински съвет Перник в частта, с която “На
основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
горестоящото решение, считано от деня на неговото приемане”.
Определението може да се обжалва с частна жалба в седмодневен срок
пред ВАС."

Ще следим събитията и ще информираме своевременно нашите читатели за развитието на събитията.

http://www.adminsadpernik.org/dela/dela_r12_files/871-2014.pdf

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.