iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Земен с общински план за развитие до 2020 година

Земен с общински план за развитие до 2020 година 08_1406887399

В община Земен е приет общинският план за развитие за новия програмен период. Разработени и въведени са правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в района. В качеството си на орган на местното самоуправление общинската администрация е отговорна за формирането и провеждането на успешни политики на местно ниво и в този смисъл
планът е насочен изцяло към осигуряването на необходимите условия за прилагането на ефективни, съгласувани и качествени политики на общинско ниво. Посредством създаването на качествени механизми за
контрол, наблюдение и оценка на политиките, изпълнявани от община Земен, ще се оптимизира работата на общинската администрация, а така също и ще се даде възможност за навременна и адекватна реакция по отношение реалната ситуация. По този начин може да се постигне относително по-добър дял на реализираните дейности на база заложените такива в стратегическите документи на общината както и в Общинския план за развитие, изготвен по проекта За ефективната реализация на проекта бяха привлечени структури на гражданското общество – неправителствени организации, фондации и други и граждани, които проявяват интерес към развитието на своето населено място и общината като цяло.

По време на публичните обсъждания те взеха активно участие при формиране на визията и стратегическите цели, по-късно заложени в Общинския план за развитие.

Изготвеният Общинският план за развитие 2014-2020 г. на община Земен следва съдържанието на стратегическия документ в Методическите насоки за разработване на Националната стратегия за регионално развитие 2014-2022 г., Регионалните планове за развитие 2014-2020 г., Областни стратегии и Общински планове за развитие през цитирания период на МРРБ. Разработеният по проекта Общинския план за развитие на община Земен 2014-2020 г. ще подпомогне
решаването на редица въпроси, свързани с икономическото, екологичното и социалното развитие на общината като равностоен партньор в регионалното развитие на България и ЕС.

След обсъждане в комисии, Общинския план за развитие на община Земен 2014-2020 г. беше приет на сесия на Общински съвет Земен този месец.

За успешната реализация на проекта допринесоха компетентността ан
Екипа за управление на проекта, както и доброто взаимодействие с представителите на УО на ОПАК.

в-к Съперник

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.