iPernik.com Новини от Перник за хората и събитията


Депо за отпадъци в Перник ще има

Перник с депо за отпадъци край село Люлин

Община Перник спечели още един от крупните проекти, по които кандидатства - проектът за "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Перник", който обхваща и останалите общини от областта.
Размер на финансовата помощ: 19 132 568,65 лв., от които 16 262 683,35 лв. - от Европейски фонд за регионално развитие и 2 869 885, 30 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет. Проектът предвижда строителство на депо за битови отпадъци за регион Перник. Депото ще се намира в местността Чокладиновец (землище на с. Люлин), Община Перник. 
BG161PO005/09/2.10/03/15 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник
Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/03/15 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Конкретен бенефициент: Съгласно НПУДО, която определя регионите, включващи общини, които изграждат или ползват общо регионално депо и/или друго съоръжение за третиране с регионален характер и по силата на чл.19а от Закона за управление на отпадъците според който тези общини, сключват споразумение за партньорство помежду си с цел управление на отпадъците на регионален принцип, конкретен бенефициент по настоящата процедура и отговорен за изграждането на регионалната система за управление на отпадъците в регион Перник са община Перник в партньорство с общините Земен, Трън, Ковачевци, Брезник и Радомир.
Целта на процедура BG161PO005/09/2.10/03/15 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник" по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е да се подпомогне регион Перник, да намерят трайно решение на управлението на битовите отпадъци на територията на региона, чрез изграждането на регионална система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектът трябва да се изпълнява на територията на Република България.
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура са:Проектиране и изграждане на 1-ва клетка от депо за неопасни отпадъци, включително доставка на оборудването, необходимо за неговата експлоатация;Проектиране и изграждане на инсталация за сепариране на отпадъците и доставка на оборудване, необходимо за експлоатацията ú;Проектиране и изграждане на съоръжение за компостиране и доставка на оборудването, необходимо за експлоатацията им.Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, която обслужва само обектите на регионалната система за управление на отпадъците;Инфраструктурни мерки, необходими за осигуряване на площадките за обектите, включени в системата;Проектното предложение може да включва една или комбинация от няколко дейности, изброени по-горе, така че да доведе до постигане на целта на процедурата.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по процедура BG161PO005/09/2.10/03/15 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Перник" е 10 898 370,25 евро (десет милиона осемстотин деветдесет и осем хиляди триста и седемдесет евро и двадесет и пет цента).
Крайният срок за представяне на проектното предложение е 15.05.2010 г., 17 ч. местно време.
Проектното предложение се подава в Министерство на околната среда и водите, дирекция "Кохезионна политика за околна среда", отдел "Управление и оценка на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22, София 1000. 
Източник: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticearchive/id/16 

iPernik отваря врати за всеки, който има да каже нещо!

Лична публикация - ще бъдете публикувани най-горе на първа страница на сайта!

Необходимо е единствено да Влезете с Фейсбук или да се регистрирате!

Вход с фейсбук профил:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.