Нов ред за средствата от „Социална закрила”

Нов ред за средствата от „Социална закрила”

Министърът на труда и социалната политика утвърди нова Методика за разпределение на средствата от Фонд „Социална закрила", с която се въвежда нов механизъм за кандидатстване и получаване на еднократни социални помощи по реда на чл. 27, т.1 от Закона за социално подпомагане, съобщават от Агенцията за социално подпомагане.Кандидатстването пред Фонд „Социална закрила" за отпускане на еднократна социална помощ ще се извършва с писмено заявление по образeц, както следва:Заявление, Приложение 1, заедно с декларация, се попълва от лицето, в случайте, когато разходите вече са извършени;Заявление, Приложение 1а, заедно с декларация, се попълва от лицето когато разходите предстоят да бъдат извършени.

Гражданите задължително трябва да приложат документите, изброени в заявлението. Образците на заявленията могат да бъдат снети от сайта на фонд „Социална закрила" или да се получат в дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на кандидата за отпускане на помощта.

Фонд „Социална закрила" ще изпраща всички постъпили документи в Агенцията за социално подпомагане. Централно управление на Агенцията за социално подпомагане ще изисква по служебен път от дирекция „Социално подпомагане" по постоянен адрес на лицата извършване на социална анкета и изготвяне на социален доклад с предложение за отпускане или отказ на помощта. Събраната информация ще се изпраща чрез Агенцията за социално подпомагане във Фонд „Социална закрила". Управителният съвет на Фонда разглежда документите на свое заседание и взима решение за отпускане/отказ на социалната помощ. Подателят на заявлението ще бъде уведомен писмено за решението, с копие до дирекция „Социално подпомагане".
Отпуснатата социална помощ ще се превежда на лицето по посочената банкова сметка или чрез пощенски запис.
При установяване на незаконосъобразно получени или изразходвани средства не по предназначение от получателите на еднократна социална помощ, същите ще бъдат вписвани в Регистър на некоректни бенефициенти, получили социална помощ.
Социална помощ няма да се отпуска за:
1. заплащане на допълнителни услуги извън оказаната медицинска помощ, като избор на екип, подобрени битови условия и допълнително обслужване и други дейности, свързани с престоя в лечебното заведение;
2. заплащане на разходи за лечение, за които нормативно са ангажирани други институции - НЗОК и др.;
3. закупуване на помощни средства, приспособления и консумативи, които се отпускат по реда на други закони и нормативни актове.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година