Приемат се молби за помощи за ученици

Приемат се  молби за помощи за ученици

Дирекция „Социално подмогане” вече приема молби за еднокранта целева помощ за ученици записани  в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2013/2014 година. Вече е обнародвано ПМС № 135 от 21.06.2013 г., с което размерът на тази помощ е определен на 250 лева.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби се подават  след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 30 септември 2013 г. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Вестник Съперник изданията от 2012 година

Броевете на Вестник Съперник от 2011 година

Вход с фейсбук профил:

Разгледай вестник Съперник:

[email protected] за споделяне на сигнали, запитвания, реклама, коментари, мнения, новини.

Броевете на Вестник Съперник от 2013 година